e-guillotine

Առողջապահության ոլորտ

Դեղերի Կագ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ
Լիցենզավորման հայտերի ձևերը խմբագրվել են, որի արդյունքում հայտատուների կողմից լիցենզավորման հայտերին կից ներկայացվող այն տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի ներկայացման պահանջները, որոնք վերաբերում են այս կամ այն օրենքի պահանջներին համապատասխանությանը հանվել են, քանի որ այդ պահանջներն արդեն իսկ սահմաված են յուրաքանչյուր կոնկրետ օրենքով:

Լիցենզավորման հայտերի ձևերը խմբագրվել են, որի արդյունքում հայտատուների կողմից լիցենզավորման հայտերին կից ներկայացվող որակական և մասնագիտական պահանջներին բավարարումը հավաստող:

Հանվել է նկուղներում, կիսանկուղներում դեղատնային գործունեության իրականացման արգելքը, ինչպես նաև դեղատների առանձնացված մուտք ունենալու պահանջը:

Հանվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից բժշկական հիմնական սարքավորումների օգտագործման առավելագույն ժամկետների սահմանման իրավասությունը:

ԴԵՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ԴԵՂԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ-ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ
Դեղերի պետական պարզեցված կարգով գրանցման 30 օրը փոխարինվել է 15 աշխատանքային օրով, իսկ ընդհանուր հիմունքներով փորձաքննության 180 օրը փոխարինվել է 140 աշխատանքային օրով:

Հստակեցվել են դեղերի պետական գրանցման մերժման հիմքերը:

Դեղերի պետական գրանցման գործընթացից, որպես միջանկյալ օղակ, հանվել է ՀՀ ԱՆ հրամանով ստեղծված դեղաբանական խորհուրդը:

Հավաստագրի տրամադրման 10 աշխատանքային օրը փոխարինվել է 8 աշխատանքային օրով, իսկ լրիվ դեղագրքային փորձաքննության 30 աշխատանքային օրը փոխարինվել է 21 աշխատանքային օրով:

Ուժը կորցրած է ճանաչվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակված և ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն բուժման նպատակով մուտք գործելու կարգը հաստատելու մասին» № 284 որոշումը: