e-guillotine

Այլ ԿԱԳ

2018 թ.
«Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» օրենքի նախագծի ԿԱԳ
Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
2017 թ.
«Զբոսաշրջության մասին», «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», ««Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» և ««Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների լրամշակված նախագծեր
Հավելված 1 Ամփոփաթերթ 
Հավելված 2 Հանրային քննարկում
Հավելված 3 Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված
Հավելված 4 Ծախսերի հաշվարկ Մասնավոր հատված
Հավելված 5 Օգուտների հաշվարկ Հանրային հատված
Հավելված 6 Օգուտների հաշվարկ Մասնավոր հատված
ԿԱԳ եզրակացություն
2017 թ.
««Վերելակների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականիփետրվարի 9-ի № 692-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատում
ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
ԿԱԳ Հաշվետվություն
Հավելված 7 Միտումներ
Հավելված8 Ծախսեր Մասնավոր Հատված
Հավելված9 Ծախսեր Հանրային Հատված
Հավելված10 Օգուտներ Մասնավոր Հատված
Հավելված11 Օգուտներ Հանրային Հատված
Հավելված12 Բազմաչափանիշ Վերլուծություն
ԿԱԳ Հանրային Քննարկումներ