e-guillotine

Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտ

Ոռոգման համակարգին միանալու կանոնները սահմանող իրավական ակտում առաջարկվում է՝
Սահմանել ոռոգման համակարգին բաժանորդի միանալու դիմումի ձևը, դրա մեջ ընգրկվելիք տեղեկատվության և փաստաթղթերի սպառիչ ցանկը:

Սահմանել, որ դիմումը տեղադրվում է  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պաշտոնական կայքում՝ ներբեռնելու հնարավորությամբ:

Հստակեցնել  ժամկետները, մասնավորապես`
1. սահմանվել է, որ տեխնիկական պայմաններ տրամադրելու ժամկետը 10 աշխատանքային օր է,
2. սահմանվել է, որ բաժանորդի կողմից ոռոգման համակարգին միացման աշխատանքների ավարտից հետո 5-օրյա ժամկետում ջրամատակարարը ընդունում է  կատարված աշխատանքները:

Պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերը մրցութային հիմքով վարձակալության, հավատարմագրային կառավարման և կոնցեսիայի հանձնման պայմանները կարգավորող իրավական ակտերում առաջարկվում է՝
Մրցութային հայտին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկից հանել`
1. տեղական մասնակցի կողմից ներկայացվող պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենը, որի փոխարեն հայտում սահմանել   պետական գրանցման համարի նշումը,
2. «կազմակերպության մասնակիցների, փայատերերի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու» վերաբերյալ անորոշ պահանջ/փաստաթուղթը, որի փոխարեն  ներմուծել <կազմակերպության բաժնետերերի, մասնակիցների կամ փայատերերի ցուցակը՝ մասնակցության մասնաբաժնի նշումով> փաստաթուղթը, 
3. «կազմակերպության վճարունակության հուսալիության երաշխիք» ներկայացնելու պահանջը, որի փոխարեն սահմանել, որ հաղթելու դեպքում մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր վճարային պարտավորությունները ապահովող բանկային երաշխիք՝ մրցութային հանձնաժողովի կողմից սահմանված գումարի չափով:  Սահմանել նաև, որ բանկային երաշխիք տրամադրելու  պատրաստակամության մասին մրցույթի մասնակիցը  հայտին կից   հայտարարություն է ներկայացնում/սա վերաբերվում է միայն  կոնցեսիայի մրցույթի անցկացմանը/:

Հստակեցնել մրցույթի օտարերկրյա մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի  ցանկը,  նրանց համար սահմանել  հետևյալ փաստաթղթերի ներկայացման պահանջը`
1. պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
2. կազմակերպության ստեղծման հիմնադիր փաստաթուղթը և/կամ կանոնադրությունը,
3. վերջին 3 տարվա աուդիտ անցած տարեկան հաշվետվությունը:

Հանել մրցույթի մասնակցության նախավճարի պահանջը: 

Սահմանել, որ մասնակցության վճարը վերադարձվում է մասնակցին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մասնակիցը հաղթել է, սակայն հրաժարվել է պայմանագիրը ստորագրել: