e-guillotine

Սեպտեմբերի 15-ին 2017թ. ՕԿԱԿ հիմնադրամում տեղի ունեցավ բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում բարեփոխումների իրականացման վերաբերյալ քննարկում ոլորտի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ

2017.09.15
Comments
Dear visitors, You can place your opinion on the material using your Facebook account. Please, be polite and follow our simple rules: you are not allowed to make off-topic comments, place advertisements, use abusive and filthy language. The Unit reserves the right to moderate and delete comments in case of breach of the rules. Thank you.

Read other news