e-guillotine

Other RIA

«Զբոսաշրջության մասին», «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», ««Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» և ««Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների լրամշակված նախագծեր
Հավելված 1 Ամփոփաթերթ 
Հավելված 2 Հանրային քննարկում
Հավելված 3 Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված
Հավելված 4 Ծախսերի հաշվարկ Մասնավոր հատված
Հավելված 5 Օգուտների հաշվարկ Հանրային հատված
Հավելված 6 Օգուտների հաշվարկ Մասնավոր հատված
ԿԱԳ եզրակացություն

««Վերելակներիանվտանգությանմասին» տեխնիկականկանոնակարգըհաստատելու և հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006 թվականիփետրվարի 9-ի № 692-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծիկարգավորման ազդեցության գնահատում
ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
ԿԱԳ Հաշվետվություն
Հավելված 7 Միտումներ
Հավելված8 Ծախսեր Մասնավոր Հատված
Հավելված9 Ծախսեր Հանրային Հատված
Հավելված10 Օգուտներ Մասնավոր Հատված
Հավելված11 Օգուտներ Հանրային Հատված
Հավելված12 Բազմաչափանիշ Վերլուծություն
ԿԱԳ Հանրային Քննարկումներ